Onderzoek autisme - diagnose ASS bij kinderen en jongeren

Een onderzoek naar een ontwikkelingsstoornis bij je kind (6-16 jaar) kan op vraag van de ouders, school, kinderpsychiater... In het onderzoek kan ik kenmerken vaststellen die passen binnen een stoornis in het autismespectrum, maar de uiteindelijke diagnose wordt altijd samen met een kinderpsychiater gesteld.

Autisme uit zich op zeer veel verschillende manieren. Onderstaande kenmerken hoeven zich niet altijd allemaal te manifesteren.


Thema's

  •   Sociale communicatie: vreemd taalgebruik of oogcontact, moeite met abstracte woorden of mimiek, ...
  •   Sociale interactie: moeite met sociaal contact, sociale regels, sociaal-emotionele wederkerigheid, ...
  •   Beperkt gedrags- & interessepatroon: stereotiep gedrag, fascinatie voor bepaalde voorwerpen/onderwerpen
  •   Rigide vasthouden aan structuur, regelmaat en vaste routines: moeite met veranderingen, nieuwe situaties, ...
  •   Verbeeldingsvermogen en inlevingsvermogen: te weinig of te veel fantasie, moeite met empathie, ...
  •   Ondergevoeligheid of overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels
  •   Andere manier van denken en betekenisverlening: rigide denkpatronen, grapjes letterlijk nemen, ...
  •   Tekort in samenhang-denken: veel oog voor details, overzicht verliezen, ...
  •   Problemen met informatiewerking: begrijpen van lichaamstaal, moeite met drukke omgevingen, ...
  •   Executieve functies: planning, organisatie, aandacht, cognitieve flexibiliteit, ...


Werkwijze

Een onderzoek naar ASS loopt over verschillende sessies, gespreid over verschillende data. Ik werk steeds samen met een kinderpsychiater en/of andere hulpverleners zodat het onderzoek multidisciplinair gebeurt.

Ik doe gesprekken met jullie, als ouders, over de ontwikkeling en de voorgeschiedenis van je kind (ontwikkelingsanamnese). Jullie vullen thuis ook vragenlijsten in die mij meer informatie geven over het gedrag van je kind. Daarnaast plan ik testen, observaties en spelmomenten met je kind.

Indien aangewezen of op aanvraag van je verwijzer kan het autisme-onderzoek aangevuld worden met een onderzoek naar IQ of aandacht.

Het onderzoek sluit ik af met een nabespreking en je ontvangt een uitgebreid verslag, dat je kan bezorgen aan de verwijzer of aan relevante betrokkenen.

Het krijgen van de diagnose autisme heeft gevolgen voor je kind, maar ook voor je gezin en de omgeving. Ik doe vrijblijvend een voorstel voor het starten van individuele begeleiding, psycho-educatie of ouderbegeleiding.

Indien nodig en in overleg verwijs ik door naar een kinderpsychiater of een gespecialiseerd centrum. Je verslag wordt enkel met jouw toestemming doorgestuurd.

Vaststellen autisme